Wiedza i doświadczenie
Połączenie tych dwóch cech jest dla naszych
Klientów gwarancją obsługi na najwyższym poziomie.
Pomoc prawna na
najwyższym poziomie
Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zapewniamy Państwu komfort współpracy poprzez dostosowanie się do Państwa potrzeb, zarówno w zakresie godzin i terminów spotkania, jak i sposobu informowania o podejmowanych działaniach i przyjętych rozwiązaniach.
Nie ma rzeczy niemożliwych
Nie ma rzeczy niemożliwych - trzeba tylko znaleźć odpowiednie i optymalne rozwiązanie. Właśnie dlatego każda sprawa poddawana jest szczegółowej analizie prawnej, tak aby dopasować do niej optymalne rozwiązanie prawne i wyprzedzić o krok przeciwnika procesowego.
Twój problem - nasza sprawa
Twój problem to nasza sprawa. Od momentu powierzenia prowadzenia sprawy Kancelarii nie pozostają Państwo sami ze swoim problemem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym czasie.
Moim priorytetem i nadrzędnym celem jest świadczenie Państwu profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.
O MNIE
Jestem magistrem administracji oraz magistrem prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku jestem członkiem Adwokatury Polskiej. Aplikację adwokacką ukończyłam w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W ramach aplikacji adwokackiej zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe odbywając praktyki we wszystkich wydziałach krakowskich sądów oraz współpracując z krakowskimi kancelariami w zakresie obsługi zarówno podmiotów indywidualnych, jak i  gospodarczych. Uczestniczyłam również w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. W 2015 roku złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie jestem członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach.
ZAKRES USŁUG
Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie usług prawnych zarówno
Klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Dla klientów indywidualnych
Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje:
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie przed sądami, organami ścigania, urzędami,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych

Usługi te obejmują w szczególności sprawy z zakresu:
1. Prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy:
 • o zapłatę,
 • o zasiedzenie
 • o ochronę własności
 • o ochronę posiadania
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie służebności
 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • dotyczące roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • spadkowe w tym, stwierdzenia nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku, dział spadku
 • rodzinne w tym, spraw o rozwód, o separację, alimenty, regulowanie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego
 • z zakresu prawa pracy

2. Prawa karnego, w tym m.in. sprawy:
 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • o przestępstwa przeciwko środowisku
 • o przestępstwa przeciwko wolności
 • o przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • o przestępstwa przeciwko seksualnej i obyczajności
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • o przestępstwa przeciwko mieniu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • o wykroczenia
 • toczące się po uprawomocnieniu wyroku na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego

3. Prawa administracyjnego, w tym m. in.:
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed urzędami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji oraz skarg do sądów administracyjnych.

Powyżej wymienione usługi prawne stanowią jedynie przykładowy zakres świadczonych usług. Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa, każdorazowo dostosowując się do indywidualnych potrzeb i problemów Klienta.
Dla klientów biznesowych
Przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą Kancelaria oferuje:
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najdogodniejszej formy prawnej planowanej działalności gospodarczej z uwzględnieniem wad i zalet każdej z nich
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie umów spółek prawa handlowego, aktów założycielskich oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami
 • negocjowanie umów
 • windykację wierzytelności
 • dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • bieżącą obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • przeprowadzanie audytów prawnych
 • reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.

Powyżej wymienione usługi prawne stanowią jedynie przykładowy zakres świadczonych usług. Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa, każdorazowo dostosowując się do indywidualnych potrzeb i problemów Klienta.
WYNAGRODZENIE
Wysokość wynagrodzenia, jego forma oraz system rozliczenia ustalane są każdorazowo w porozumieniu z Klientem.
Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ratalnej płatności wynagrodzenia. Kancelaria przewiduje następujące systemy rozliczeń z Klientami:
Wynagrodzenie ryczałtowe
Wynagrodzenie za usługę prawną określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Kancelaria stosuje przedmiotowy sposób rozliczeniowy w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. System ten stosowany jest m. in. w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania sądowego.
Rozliczenie godzinowe
Klient dokonuje zapłaty za usługę prawną w zależności od ilości czasu poświęconego na wykonanie pracy, na podstawie rozliczenia zawierającego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenie świadczonych usług dokonywane jest zgodnie ze stawką godzinową ustalaną w porozumieniu z Klientem. Kancelaria stosuje przedmiotowy system rozliczeniowy przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonej pracy.
Abonament miesięczny
System abonamentowego rozliczania usług prawnych stanowi formę wynagrodzenia stosowaną przede wszystkim w stosunku do Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej Kancelarii. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie z Klientem limitu.
Wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. Success fee)
W niektórych sprawach polegających na reprezentowaniu Klienta przed sądem, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy oraz wynagrodzenia częściowo zależnego od rezultatu tzw. („success fee”).
Wynagrodzenie za poradę prawną
Wynagrodzenie za poradę prawną uzależnione jest w szczególności od ilości czasu poświęconego Klientowi. Jeżeli po udzieleniu porady, Klient zdecyduje się na zlecenie prowadzenia sprawy wówczas Kancelaria nie pobiera opłaty za poradę prawną, a jedynie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy.
WARTO WIEDZIEĆ
Kupujesz przez Internet? Pamiętaj o swoich prawach.
Dokonując zakupów przez Internet jako konsumenci mamy do czynienia z zawieraniem umowy na odległość, co powoduje, że przysługują nam określone prawa. Jednym z nich jest prawo odstąpienia od umowy. Możemy to uczynić poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub otrzymania rzeczy. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca dokonujący sprzedaży przez Internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie może nam tego prawa ograniczyć. Ponadto przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o tym, że w celu odstąpienia od umowy, konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub otrzymania rzeczy. Nie ma przy tym znaczenia kiedy takie odstąpienie dotrze do przedsiębiorcy. Wysyłając oświadczenie adresowane do przedsiębiorcy, pamiętajmy o wysłaniu go listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdyż ułatwi to znacznie wykazanie, że odstąpienie zostało dokonane w terminie. W przypadku, gdy przedsiębiorca przed zawarciem umowy nie poinformuje konsumenta o terminie odstąpienia od umowy, wówczas termin 14 dni liczy się od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o prawie odstąpienia od umowy i terminie do skorzystania z tego uprawnienia. Uprawnienie to wygasa jednak ostatecznie po upływie 12 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia umowy lub wydania rzeczy, nawet jeżeli dopiero po tym terminie dowiemy się o prawie odstąpienia. Podkreślenia wymaga, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi zawierać uzasadnienia z jakich przyczyn zdecydowaliśmy się na skorzystanie z przysługującego nam prawa. W przypadku skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, co powoduje, że strony powinny sobie wzajemnie zwrócić to, co świadczyły. Sprzedawca nie może żądać, aby jednocześnie z odstąpieniem od umowy konsument zwrócił towar. Istotne jest również, iż towar nie musi być oryginalnie zapakowany czy też nieotwierany.
Od 18 października 2015 roku nabędziemy spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.
W obowiązującym do dnia 17 października 2015 roku stanie prawnym, przepis art. 1015 § 2 zd. 1 kodeksu cywilnego nakazywał traktować osobę, która w ciągu sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku nie złożyła stosowanego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub też o odrzuceniu spadku, jako osobę przyjmującą spadek wprost. Brak oświadczenia w tym terminie prowadził więc do nieograniczonej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Nowe przepisy bardziej zabezpieczają interesy majątkowe spadkobierców. Znowelizowany art. 1015 k.c. stanowi, iż oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania. Jednak, gdyby tego nie uczynił w wyżej wskazanym terminie to zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. uważa się, iż przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza, iż spadkobierca przyjmuje spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Ograniczeniem tym jest wartość odziedziczonego majątku. Po nowelizacji przepisów nie będzie już sytuacji, w której spadkobiercy nabywali długi spadkodawcy, często nawet nie zdając sobie z tego faktu sprawy.
Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem?
Jeżeli posiadają Państwo prawomocny wyrok sądowy, postanowienie o zabezpieczeniu lub ugodę sądową, w której uregulowane zostały kontakty z dzieckiem, a osoba pod której pieczą dziecko pozostaje uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie kontaktów, możliwe jest ich wyegzekwowanie przed sądem. W pierwszej kolejności w takim wypadku sąd wyda orzeczenie, w którym zagrozi osobie nie wykonującej lub niewłaściwie wykonującej obowiązki wynikające z orzeczenia sądowego nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów. Jeżeli pomimo zagrożenia przez sąd opiekuńczy nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej osoba taka nadal nie wykonuje swego obowiązku sąd opiekuńczy nakazuje zapłatę należnej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów. Wysokość sumy pieniężnej określana ustalana jest stosownie do liczby dokonanych naruszeń. Powyższe ma zastosowanie również do sytuacji, gdy osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której kontaktu zakazano, narusza obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które zostały wskazane w orzeczeniu lub ugodzie. Wówczas sąd zagrozi nakazaniem zapłaty, a następnie wyda orzeczenie o nakazaniu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Postępowanie przeprowadzane jest na wniosek osoby uprawnionej do kontaktów lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Istotne jest również, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę określonej sumy pieniężnej stanowi tytuł wykonawczy bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności, co oznacza, że na jego podstawie można wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego.
KONTAKT
Jak do nas trafić?
Katarzyna Skórska
Kancelaria Adwokacka
Tel.: 793 938 063


Plac Zwycięstwa 18 (II piętro)
28- 100 Busko- Zdrój
e-mail: k.skorska@buskoadwokat.pl
NIP: 655 183 30 35
Numer rachunku bankowego:
51 1910 1048 2124 1796 2828 0001
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.
W pozostałych terminach, Kancelaria przyjmuje po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.
Copyright © Katarzyna Skórska Kancelaria Adwokacka